Regulamin obiektu

 • Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 14,00 w dniu wynajmu do godziny 12,00 dnia następnego
 • Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gośc powinien zgłosic do godziny 10,00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 • Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 • Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00-22.00.
 • Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 • W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00-6.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 • Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 • Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 • W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

Kontakt z CharmingPlace

Dane kontaktowe