Regulamin korzystania z boisk sportowych

 1. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. planowane zajęcia szkolne dla uczniów Gimnazjum w
   pn - pt godz. 8,05 – 15,00
  2. boisko dostępne dla wszystkich chętnych:
   pn – pt godz. 16,00 – 22,00;
   sobota - w godz. ustalonych z trenerem
   oraz niedziela - w godz. ustalonych z trenerem
 2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 4. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
 5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego na płaskiej podeszwie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na gumowych, plastikowych i metalowych wkrętach;
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;
  3. niszczenie urządzeń sportowych i płyty boisk;
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
  6. zaśmiecania;
  7. ustawiania na nawierzchni przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych naciskach punktowych
  8. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  9. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
  10. przebywania na terenie bez opiekuna osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
  11. wprowadzanie zwierząt;
  12. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;
 7. Poza planowanymi zajęciami wymienionymi w pkt. 1a
  1. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu
  2. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 8. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych;
 9. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 10. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
 11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 13. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu;
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 6 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
  1. Nakazać zmianę obuwia sportowego;
  2. Zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. Nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

 

DYREKTOR GIMNAZJUM

Kontakt z CharmingPlace

Dane kontaktowe